โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 28
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 9 0 0 5 99
ร้อยละ 9.60 % 7.20 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 79.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 15 9 0 0 5 127
ร้อยละ 9.62 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 3.21 % 81.41 %

156 : 15 , 9 , 0 , 0 , 5 , 127...9.62 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 3.21 , 81.41 = 29 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59%

Powered By www.thaieducation.net