โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 28
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 12 9 0 0 15 98
ร้อยละ 8.96 % 6.72 % 0.00 % 0.00 % 11.19 % 73.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 15 9 0 0 15 126
ร้อยละ 9.09 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 9.09 % 76.36 %

165 : 15 , 9 , 0 , 0 , 15 , 126...9.09 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 9.09 , 76.36 = 39 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net