โรงเรียนบ้านจือโระ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 2 1 1 0 11
ร้อยละ 31.82 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 8 4 3 2 0 63
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 3.75 % 2.50 % 0.00 % 78.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 15 6 4 3 0 74
ร้อยละ 14.71 % 5.88 % 3.92 % 2.94 % 0.00 % 72.55 %

102 : 15 , 6 , 4 , 3 , 0 , 74...14.71 , 5.88 , 3.92 , 2.94 , 0.00 , 72.55 = 28 : 27.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45%

Powered By www.thaieducation.net