โรงเรียนบ้านจือโระ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 13
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 12 10 1 1 2 52
ร้อยละ 15.38 % 12.82 % 1.28 % 1.28 % 2.56 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 16 12 2 1 2 65
ร้อยละ 16.33 % 12.24 % 2.04 % 1.02 % 2.04 % 66.33 %

98 : 16 , 12 , 2 , 1 , 2 , 65...16.33 , 12.24 , 2.04 , 1.02 , 2.04 , 66.33 = 33 : 33.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67%

Powered By www.thaieducation.net