โรงเรียนบ้านบานา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 17
ร้อยละ 20.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 9 1 4 9 0 88
ร้อยละ 8.11 % 0.90 % 3.60 % 8.11 % 0.00 % 79.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 14 4 4 9 0 105
ร้อยละ 10.29 % 2.94 % 2.94 % 6.62 % 0.00 % 77.21 %

136 : 14 , 4 , 4 , 9 , 0 , 105...10.29 , 2.94 , 2.94 , 6.62 , 0.00 , 77.21 = 31 : 22.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79%

Powered By www.thaieducation.net