โรงเรียนบ้านบานา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 3 0 0 0 16
ร้อยละ 24.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 10 1 5 9 0 87
ร้อยละ 8.93 % 0.89 % 4.46 % 8.04 % 0.00 % 77.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 16 4 5 9 0 103
ร้อยละ 11.68 % 2.92 % 3.65 % 6.57 % 0.00 % 75.18 %

137 : 16 , 4 , 5 , 9 , 0 , 103...11.68 , 2.92 , 3.65 , 6.57 , 0.00 , 75.18 = 34 : 24.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82%

Powered By www.thaieducation.net