โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 6 5 3 4 6 90
ร้อยละ 5.26 % 4.39 % 2.63 % 3.51 % 5.26 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
239
จำนวน(คน) 12 8 7 9 5 198
ร้อยละ 5.02 % 3.35 % 2.93 % 3.77 % 2.09 % 82.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 353 คน
จำนวน(คน) 18 13 10 13 11 288
ร้อยละ 5.10 % 3.68 % 2.83 % 3.68 % 3.12 % 81.59 %

353 : 18 , 13 , 10 , 13 , 11 , 288...5.10 , 3.68 , 2.83 , 3.68 , 3.12 , 81.59 = 65 : 18.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.41%

Powered By www.thaieducation.net