โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 8 6 12 7 9 81
ร้อยละ 6.50 % 4.88 % 9.76 % 5.69 % 7.32 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 28 18 12 13 8 174
ร้อยละ 11.07 % 7.11 % 4.74 % 5.14 % 3.16 % 68.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 36 24 24 20 17 255
ร้อยละ 9.57 % 6.38 % 6.38 % 5.32 % 4.52 % 67.82 %

376 : 36 , 24 , 24 , 20 , 17 , 255...9.57 , 6.38 , 6.38 , 5.32 , 4.52 , 67.82 = 121 : 32.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18%

Powered By www.thaieducation.net