โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 9 7 12 5 9 81
ร้อยละ 7.32 % 5.69 % 9.76 % 4.07 % 7.32 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 30 18 10 14 8 173
ร้อยละ 11.86 % 7.11 % 3.95 % 5.53 % 3.16 % 68.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 39 25 22 19 17 254
ร้อยละ 10.37 % 6.65 % 5.85 % 5.05 % 4.52 % 67.55 %

376 : 39 , 25 , 22 , 19 , 17 , 254...10.37 , 6.65 , 5.85 , 5.05 , 4.52 , 67.55 = 122 : 32.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45%

Powered By www.thaieducation.net