โรงเรียนบ้านกูวิง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 5 0 0 0 32
ร้อยละ 2.63 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 23 8 5 2 0 43
ร้อยละ 28.40 % 9.88 % 6.17 % 2.47 % 0.00 % 53.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 24 13 5 2 0 75
ร้อยละ 20.17 % 10.92 % 4.20 % 1.68 % 0.00 % 63.03 %

119 : 24 , 13 , 5 , 2 , 0 , 75...20.17 , 10.92 , 4.20 , 1.68 , 0.00 , 63.03 = 44 : 36.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.97%

Powered By www.thaieducation.net