โรงเรียนเมืองปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
195
จำนวน(คน) 14 12 4 0 0 165
ร้อยละ 7.18 % 6.15 % 2.05 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
518
จำนวน(คน) 27 32 24 0 1 434
ร้อยละ 5.21 % 6.18 % 4.63 % 0.00 % 0.19 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 7 9 13 0 1 132
ร้อยละ 4.32 % 5.56 % 8.02 % 0.00 % 0.62 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 875 คน
จำนวน(คน) 48 53 41 0 2 731
ร้อยละ 5.49 % 6.06 % 4.69 % 0.00 % 0.23 % 83.54 %

713 : 41 , 44 , 28 , 0 , 1 , 599...5.75 , 6.17 , 3.93 , 0.00 , 0.14 , 84.01 = 114 : 15.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 875 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net