โรงเรียนเมืองปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
193
จำนวน(คน) 24 23 4 7 0 135
ร้อยละ 12.44 % 11.92 % 2.07 % 3.63 % 0.00 % 69.95 %
ระดับประถมศึกษา
518
จำนวน(คน) 34 24 25 1 1 433
ร้อยละ 6.56 % 4.63 % 4.83 % 0.19 % 0.19 % 83.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 7 8 10 0 1 137
ร้อยละ 4.29 % 4.91 % 6.13 % 0.00 % 0.61 % 84.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 874 คน
จำนวน(คน) 65 55 39 8 2 705
ร้อยละ 7.44 % 6.29 % 4.46 % 0.92 % 0.23 % 80.66 %

711 : 58 , 47 , 29 , 8 , 1 , 568...8.16 , 6.61 , 4.08 , 1.13 , 0.14 , 79.89 = 143 : 20.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 874 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 19.34%

Powered By www.thaieducation.net