โรงเรียนเมืองปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
190
จำนวน(คน) 28 21 6 0 2 133
ร้อยละ 14.74 % 11.05 % 3.16 % 0.00 % 1.05 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
515
จำนวน(คน) 40 27 25 8 0 415
ร้อยละ 7.77 % 5.24 % 4.85 % 1.55 % 0.00 % 80.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 9 4 11 0 0 138
ร้อยละ 5.56 % 2.47 % 6.79 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 867 คน
จำนวน(คน) 77 52 42 8 2 686
ร้อยละ 8.88 % 6.00 % 4.84 % 0.92 % 0.23 % 79.12 %

705 : 68 , 48 , 31 , 8 , 2 , 548...9.65 , 6.81 , 4.40 , 1.13 , 0.28 , 77.73 = 157 : 22.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 867 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88%

Powered By www.thaieducation.net