โรงเรียนเมืองปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 54 16 6 1 1 110
ร้อยละ 28.72 % 8.51 % 3.19 % 0.53 % 0.53 % 58.51 %
ระดับประถมศึกษา
511
จำนวน(คน) 53 21 40 6 1 390
ร้อยละ 10.37 % 4.11 % 7.83 % 1.17 % 0.20 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
161
จำนวน(คน) 8 6 16 0 2 129
ร้อยละ 4.97 % 3.73 % 9.94 % 0.00 % 1.24 % 80.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 860 คน
จำนวน(คน) 115 43 62 7 4 629
ร้อยละ 13.37 % 5.00 % 7.21 % 0.81 % 0.47 % 73.14 %

699 : 107 , 37 , 46 , 7 , 2 , 500...15.31 , 5.29 , 6.58 , 1.00 , 0.29 , 71.53 = 199 : 28.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 860 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86%

Powered By www.thaieducation.net