โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 27 34 1 28 0 10
ร้อยละ 27.00 % 34.00 % 1.00 % 28.00 % 0.00 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
300
จำนวน(คน) 32 21 6 26 0 215
ร้อยละ 10.67 % 7.00 % 2.00 % 8.67 % 0.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 59 55 7 54 0 225
ร้อยละ 14.75 % 13.75 % 1.75 % 13.50 % 0.00 % 56.25 %

400 : 59 , 55 , 7 , 54 , 0 , 225...14.75 , 13.75 , 1.75 , 13.50 , 0.00 , 56.25 = 175 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net