โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 24 17 3 24 0 32
ร้อยละ 24.00 % 17.00 % 3.00 % 24.00 % 0.00 % 32.00 %
ระดับประถมศึกษา
300
จำนวน(คน) 28 23 10 50 3 186
ร้อยละ 9.33 % 7.67 % 3.33 % 16.67 % 1.00 % 62.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 52 40 13 74 3 218
ร้อยละ 13.00 % 10.00 % 3.25 % 18.50 % 0.75 % 54.50 %

400 : 52 , 40 , 13 , 74 , 3 , 218...13.00 , 10.00 , 3.25 , 18.50 , 0.75 , 54.50 = 182 : 45.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50%

Powered By www.thaieducation.net