โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 25 18 2 28 0 28
ร้อยละ 24.75 % 17.82 % 1.98 % 27.72 % 0.00 % 27.72 %
ระดับประถมศึกษา
303
จำนวน(คน) 30 25 11 55 0 182
ร้อยละ 9.90 % 8.25 % 3.63 % 18.15 % 0.00 % 60.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 55 43 13 83 0 210
ร้อยละ 13.61 % 10.64 % 3.22 % 20.54 % 0.00 % 51.98 %

404 : 55 , 43 , 13 , 83 , 0 , 210...13.61 , 10.64 , 3.22 , 20.54 , 0.00 , 51.98 = 194 : 48.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.02%

Powered By www.thaieducation.net