โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 29 21 2 24 0 25
ร้อยละ 28.71 % 20.79 % 1.98 % 23.76 % 0.00 % 24.75 %
ระดับประถมศึกษา
302
จำนวน(คน) 34 28 9 59 0 172
ร้อยละ 11.26 % 9.27 % 2.98 % 19.54 % 0.00 % 56.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 403 คน
จำนวน(คน) 63 49 11 83 0 197
ร้อยละ 15.63 % 12.16 % 2.73 % 20.60 % 0.00 % 48.88 %

403 : 63 , 49 , 11 , 83 , 0 , 197...15.63 , 12.16 , 2.73 , 20.60 , 0.00 , 48.88 = 206 : 51.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 403 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12%

Powered By www.thaieducation.net