โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 78
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 91.76 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 15 22 12 6 0 256
ร้อยละ 4.82 % 7.07 % 3.86 % 1.93 % 0.00 % 82.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 17 24 15 6 0 334
ร้อยละ 4.29 % 6.06 % 3.79 % 1.52 % 0.00 % 84.34 %

396 : 17 , 24 , 15 , 6 , 0 , 334...4.29 , 6.06 , 3.79 , 1.52 , 0.00 , 84.34 = 62 : 15.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net