โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 76
ร้อยละ 3.53 % 3.53 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 89.41 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 16 23 12 7 0 253
ร้อยละ 5.14 % 7.40 % 3.86 % 2.25 % 0.00 % 81.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 19 26 15 7 0 329
ร้อยละ 4.80 % 6.57 % 3.79 % 1.77 % 0.00 % 83.08 %

396 : 19 , 26 , 15 , 7 , 0 , 329...4.80 , 6.57 , 3.79 , 1.77 , 0.00 , 83.08 = 67 : 16.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92%

Powered By www.thaieducation.net