โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 74
ร้อยละ 4.71 % 3.53 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 17 25 12 8 0 249
ร้อยละ 5.47 % 8.04 % 3.86 % 2.57 % 0.00 % 80.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 21 28 16 8 0 323
ร้อยละ 5.30 % 7.07 % 4.04 % 2.02 % 0.00 % 81.57 %

396 : 21 , 28 , 16 , 8 , 0 , 323...5.30 , 7.07 , 4.04 , 2.02 , 0.00 , 81.57 = 73 : 18.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43%

Powered By www.thaieducation.net