โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 71
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 18 26 12 9 0 246
ร้อยละ 5.79 % 8.36 % 3.86 % 2.89 % 0.00 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 23 30 17 9 0 317
ร้อยละ 5.81 % 7.58 % 4.29 % 2.27 % 0.00 % 80.05 %

396 : 23 , 30 , 17 , 9 , 0 , 317...5.81 , 7.58 , 4.29 , 2.27 , 0.00 , 80.05 = 79 : 19.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.95%

Powered By www.thaieducation.net