โรงเรียนบ้านจะรังบองอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 93.22 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 8 3 4 8 0 118
ร้อยละ 5.67 % 2.13 % 2.84 % 5.67 % 0.00 % 83.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 8 4 7 8 0 173
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 3.50 % 4.00 % 0.00 % 86.50 %

200 : 8 , 4 , 7 , 8 , 0 , 173...4.00 , 2.00 , 3.50 , 4.00 , 0.00 , 86.50 = 27 : 13.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net