โรงเรียนบ้านจะรังบองอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 11 3 1 0 0 45
ร้อยละ 18.33 % 5.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 8 3 4 1 0 125
ร้อยละ 5.67 % 2.13 % 2.84 % 0.71 % 0.00 % 88.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 19 6 5 1 0 170
ร้อยละ 9.45 % 2.99 % 2.49 % 0.50 % 0.00 % 84.58 %

201 : 19 , 6 , 5 , 1 , 0 , 170...9.45 , 2.99 , 2.49 , 0.50 , 0.00 , 84.58 = 31 : 15.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.42%

Powered By www.thaieducation.net