โรงเรียนบ้านจะรังบองอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 20 7 1 15 0 17
ร้อยละ 33.33 % 11.67 % 1.67 % 25.00 % 0.00 % 28.33 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 33 12 3 2 0 91
ร้อยละ 23.40 % 8.51 % 2.13 % 1.42 % 0.00 % 64.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 53 19 4 17 0 108
ร้อยละ 26.37 % 9.45 % 1.99 % 8.46 % 0.00 % 53.73 %

201 : 53 , 19 , 4 , 17 , 0 , 108...26.37 , 9.45 , 1.99 , 8.46 , 0.00 , 53.73 = 93 : 46.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27%

Powered By www.thaieducation.net