โรงเรียนบ้านจะรังบองอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 26 7 1 23 1 0
ร้อยละ 44.83 % 12.07 % 1.72 % 39.66 % 1.72 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 41 31 5 22 2 39
ร้อยละ 29.29 % 22.14 % 3.57 % 15.71 % 1.43 % 27.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 67 38 6 45 3 39
ร้อยละ 33.84 % 19.19 % 3.03 % 22.73 % 1.52 % 19.70 %

198 : 67 , 38 , 6 , 45 , 3 , 39...33.84 , 19.19 , 3.03 , 22.73 , 1.52 , 19.70 = 159 : 80.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30%

Powered By www.thaieducation.net