โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 12 10 10 2 0 61
ร้อยละ 12.63 % 10.53 % 10.53 % 2.11 % 0.00 % 64.21 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 26 15 14 7 0 193
ร้อยละ 10.20 % 5.88 % 5.49 % 2.75 % 0.00 % 75.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 38 25 24 9 0 254
ร้อยละ 10.86 % 7.14 % 6.86 % 2.57 % 0.00 % 72.57 %

350 : 38 , 25 , 24 , 9 , 0 , 254...10.86 , 7.14 , 6.86 , 2.57 , 0.00 , 72.57 = 96 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43%

Powered By www.thaieducation.net