โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 14 10 8 7 0 59
ร้อยละ 14.29 % 10.20 % 8.16 % 7.14 % 0.00 % 60.20 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 30 20 3 4 0 194
ร้อยละ 11.95 % 7.97 % 1.20 % 1.59 % 0.00 % 77.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 44 30 11 11 0 253
ร้อยละ 12.61 % 8.60 % 3.15 % 3.15 % 0.00 % 72.49 %

349 : 44 , 30 , 11 , 11 , 0 , 253...12.61 , 8.60 , 3.15 , 3.15 , 0.00 , 72.49 = 96 : 27.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.51%

Powered By www.thaieducation.net