โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 14 11 8 9 0 56
ร้อยละ 14.29 % 11.22 % 8.16 % 9.18 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 31 21 5 5 0 189
ร้อยละ 12.35 % 8.37 % 1.99 % 1.99 % 0.00 % 75.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 45 32 13 14 0 245
ร้อยละ 12.89 % 9.17 % 3.72 % 4.01 % 0.00 % 70.20 %

349 : 45 , 32 , 13 , 14 , 0 , 245...12.89 , 9.17 , 3.72 , 4.01 , 0.00 , 70.20 = 104 : 29.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80%

Powered By www.thaieducation.net