โรงเรียนบ้านคลองมานิง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 12 1 0 1 0 17
ร้อยละ 38.71 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 54.84 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 18 5 4 1 1 78
ร้อยละ 16.82 % 4.67 % 3.74 % 0.93 % 0.93 % 72.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 30 6 4 2 1 95
ร้อยละ 21.74 % 4.35 % 2.90 % 1.45 % 0.72 % 68.84 %

138 : 30 , 6 , 4 , 2 , 1 , 95...21.74 , 4.35 , 2.90 , 1.45 , 0.72 , 68.84 = 43 : 31.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.16%

Powered By www.thaieducation.net