โรงเรียนบ้านสระมาลา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 9 7 0 0 1 23
ร้อยละ 22.50 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 16 8 2 0 1 105
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 1.52 % 0.00 % 0.76 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 25 15 2 0 2 128
ร้อยละ 14.53 % 8.72 % 1.16 % 0.00 % 1.16 % 74.42 %

172 : 25 , 15 , 2 , 0 , 2 , 128...14.53 , 8.72 , 1.16 , 0.00 , 1.16 , 74.42 = 44 : 25.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net