โรงเรียนบ้านสระมาลา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 9 8 0 0 1 22
ร้อยละ 22.50 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 18 8 3 0 1 102
ร้อยละ 13.64 % 6.06 % 2.27 % 0.00 % 0.76 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 27 16 3 0 2 124
ร้อยละ 15.70 % 9.30 % 1.74 % 0.00 % 1.16 % 72.09 %

172 : 27 , 16 , 3 , 0 , 2 , 124...15.70 , 9.30 , 1.74 , 0.00 , 1.16 , 72.09 = 48 : 27.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net