โรงเรียนบ้านสระมาลา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 8 0 0 1 21
ร้อยละ 25.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 52.50 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 20 8 3 0 1 100
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 2.27 % 0.00 % 0.76 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 30 16 3 0 2 121
ร้อยละ 17.44 % 9.30 % 1.74 % 0.00 % 1.16 % 70.35 %

172 : 30 , 16 , 3 , 0 , 2 , 121...17.44 , 9.30 , 1.74 , 0.00 , 1.16 , 70.35 = 51 : 29.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65%

Powered By www.thaieducation.net