โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 10 10 1 6 0 99
ร้อยละ 7.94 % 7.94 % 0.79 % 4.76 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 32 28 9 13 1 198
ร้อยละ 11.39 % 9.96 % 3.20 % 4.63 % 0.36 % 70.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 448 คน
จำนวน(คน) 42 40 11 19 1 335
ร้อยละ 9.38 % 8.93 % 2.46 % 4.24 % 0.22 % 74.78 %

407 : 42 , 38 , 10 , 19 , 1 , 297...10.32 , 9.34 , 2.46 , 4.67 , 0.25 , 72.97 = 110 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 448 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 25.22%

Powered By www.thaieducation.net