โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 10 10 1 6 0 100
ร้อยละ 7.87 % 7.87 % 0.79 % 4.72 % 0.00 % 78.74 %
ระดับประถมศึกษา
282
จำนวน(คน) 33 28 9 13 1 198
ร้อยละ 11.70 % 9.93 % 3.19 % 4.61 % 0.35 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 450 คน
จำนวน(คน) 43 40 11 19 1 336
ร้อยละ 9.56 % 8.89 % 2.44 % 4.22 % 0.22 % 74.67 %

409 : 43 , 38 , 10 , 19 , 1 , 298...10.51 , 9.29 , 2.44 , 4.65 , 0.24 , 72.86 = 111 : 27.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net