โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 9 11 1 6 0 100
ร้อยละ 7.09 % 8.66 % 0.79 % 4.72 % 0.00 % 78.74 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 39 31 5 18 0 191
ร้อยละ 13.73 % 10.92 % 1.76 % 6.34 % 0.00 % 67.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 34
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 82.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 50 44 8 25 0 325
ร้อยละ 11.06 % 9.73 % 1.77 % 5.53 % 0.00 % 71.90 %

411 : 48 , 42 , 6 , 24 , 0 , 291...11.68 , 10.22 , 1.46 , 5.84 , 0.00 , 70.80 = 120 : 29.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10%

Powered By www.thaieducation.net