โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 10 13 1 6 0 97
ร้อยละ 7.87 % 10.24 % 0.79 % 4.72 % 0.00 % 76.38 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 45 35 6 19 0 179
ร้อยละ 15.85 % 12.32 % 2.11 % 6.69 % 0.00 % 63.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 34
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 82.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 57 50 9 26 0 310
ร้อยละ 12.61 % 11.06 % 1.99 % 5.75 % 0.00 % 68.58 %

411 : 55 , 48 , 7 , 25 , 0 , 276...13.38 , 11.68 , 1.70 , 6.08 , 0.00 , 67.15 = 135 : 32.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42%

Powered By www.thaieducation.net