โรงเรียนบ้านกาแลบือซา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 0 7 4 9
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 0.00 % 30.43 % 17.39 % 39.13 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 4 0 3 4 51
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 0.00 % 4.84 % 6.45 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 3 4 0 10 8 60
ร้อยละ 3.53 % 4.71 % 0.00 % 11.76 % 9.41 % 70.59 %

85 : 3 , 4 , 0 , 10 , 8 , 60...3.53 , 4.71 , 0.00 , 11.76 , 9.41 , 70.59 = 25 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net