โรงเรียนบ้านโคกสั้น (สพป.ปราจีนบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ประภาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 9 2 3 0 0 24
ร้อยละ 23.68 % 5.26 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 31 25 12 14 2 25
ร้อยละ 28.44 % 22.94 % 11.01 % 12.84 % 1.83 % 22.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 9 9 5 0 1 48
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 6.94 % 0.00 % 1.39 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 49 36 20 14 3 97
ร้อยละ 22.37 % 16.44 % 9.13 % 6.39 % 1.37 % 44.29 %

147 : 40 , 27 , 15 , 14 , 2 , 49...27.21 , 18.37 , 10.20 , 9.52 , 1.36 , 33.33 = 98 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71%

Powered By www.thaieducation.net