โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 15 17 1 13 0 52
ร้อยละ 15.31 % 17.35 % 1.02 % 13.27 % 0.00 % 53.06 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 35 45 4 20 5 200
ร้อยละ 11.33 % 14.56 % 1.29 % 6.47 % 1.62 % 64.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 4 4 7 2 1 46
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 10.94 % 3.13 % 1.56 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 471 คน
จำนวน(คน) 54 66 12 35 6 298
ร้อยละ 11.46 % 14.01 % 2.55 % 7.43 % 1.27 % 63.27 %

407 : 50 , 62 , 5 , 33 , 5 , 252...12.29 , 15.23 , 1.23 , 8.11 , 1.23 , 61.92 = 155 : 38.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 471 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 36.73%

Powered By www.thaieducation.net