โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 18 21 1 14 0 46
ร้อยละ 18.00 % 21.00 % 1.00 % 14.00 % 0.00 % 46.00 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 40 52 6 24 5 182
ร้อยละ 12.94 % 16.83 % 1.94 % 7.77 % 1.62 % 58.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 6 5 8 3 1 42
ร้อยละ 9.23 % 7.69 % 12.31 % 4.62 % 1.54 % 64.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 474 คน
จำนวน(คน) 64 78 15 41 6 270
ร้อยละ 13.50 % 16.46 % 3.16 % 8.65 % 1.27 % 56.96 %

409 : 58 , 73 , 7 , 38 , 5 , 228...14.18 , 17.85 , 1.71 , 9.29 , 1.22 , 55.75 = 181 : 44.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 474 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04%

Powered By www.thaieducation.net