โรงเรียนบ้านคชศิลา (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 69
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 2.70 % 1.35 % 0.00 % 93.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 1 1 3 4 0 94
ร้อยละ 0.97 % 0.97 % 2.91 % 3.88 % 0.00 % 91.26 %

103 : 1 , 1 , 3 , 4 , 0 , 94...0.97 , 0.97 , 2.91 , 3.88 , 0.00 , 91.26 = 9 : 8.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74%

Powered By www.thaieducation.net