โรงเรียนบ้านบาละ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 15 20 3 18 1 44
ร้อยละ 14.85 % 19.80 % 2.97 % 17.82 % 0.99 % 43.56 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 55 98 4 55 5 200
ร้อยละ 13.19 % 23.50 % 0.96 % 13.19 % 1.20 % 47.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 8 15 1 8 1 38
ร้อยละ 11.27 % 21.13 % 1.41 % 11.27 % 1.41 % 53.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 589 คน
จำนวน(คน) 78 133 8 81 7 282
ร้อยละ 13.24 % 22.58 % 1.36 % 13.75 % 1.19 % 47.88 %

518 : 70 , 118 , 7 , 73 , 6 , 244...13.51 , 22.78 , 1.35 , 14.09 , 1.16 , 47.10 = 274 : 52.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 589 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 307 คน คิดเป็นร้อยละ 52.12%

Powered By www.thaieducation.net