โรงเรียนบ้านบาละ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 20 25 2 20 2 32
ร้อยละ 19.80 % 24.75 % 1.98 % 19.80 % 1.98 % 31.68 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 57 100 6 57 6 191
ร้อยละ 13.67 % 23.98 % 1.44 % 13.67 % 1.44 % 45.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 10 17 2 10 2 30
ร้อยละ 14.08 % 23.94 % 2.82 % 14.08 % 2.82 % 42.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 589 คน
จำนวน(คน) 87 142 10 87 10 253
ร้อยละ 14.77 % 24.11 % 1.70 % 14.77 % 1.70 % 42.95 %

518 : 77 , 125 , 8 , 77 , 8 , 223...14.86 , 24.13 , 1.54 , 14.86 , 1.54 , 43.05 = 295 : 56.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 589 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 336 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05%

Powered By www.thaieducation.net