โรงเรียนบ้านบาละ (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 9 8 3 8 5 68
ร้อยละ 8.91 % 7.92 % 2.97 % 7.92 % 4.95 % 67.33 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 14 48 38 14 30 273
ร้อยละ 3.36 % 11.51 % 9.11 % 3.36 % 7.19 % 65.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 10 7 2 2 48
ร้อยละ 2.82 % 14.08 % 9.86 % 2.82 % 2.82 % 67.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 589 คน
จำนวน(คน) 25 66 48 24 37 389
ร้อยละ 4.24 % 11.21 % 8.15 % 4.07 % 6.28 % 66.04 %

518 : 23 , 56 , 41 , 22 , 35 , 341...4.44 , 10.81 , 7.92 , 4.25 , 6.76 , 65.83 = 177 : 34.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 589 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96%

Powered By www.thaieducation.net