โรงเรียนบ้านลาแล (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 22 10 0 8 7 98
ร้อยละ 15.17 % 6.90 % 0.00 % 5.52 % 4.83 % 67.59 %
ระดับประถมศึกษา
322
จำนวน(คน) 42 8 9 7 1 255
ร้อยละ 13.04 % 2.48 % 2.80 % 2.17 % 0.31 % 79.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 467 คน
จำนวน(คน) 64 18 9 15 8 353
ร้อยละ 13.70 % 3.85 % 1.93 % 3.21 % 1.71 % 75.59 %

467 : 64 , 18 , 9 , 15 , 8 , 353...13.70 , 3.85 , 1.93 , 3.21 , 1.71 , 75.59 = 114 : 24.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 467 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 24.41%

Powered By www.thaieducation.net