โรงเรียนบ้านลาแล (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 23 12 0 9 8 93
ร้อยละ 15.86 % 8.28 % 0.00 % 6.21 % 5.52 % 64.14 %
ระดับประถมศึกษา
322
จำนวน(คน) 45 8 10 7 1 251
ร้อยละ 13.98 % 2.48 % 3.11 % 2.17 % 0.31 % 77.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 467 คน
จำนวน(คน) 68 20 10 16 9 344
ร้อยละ 14.56 % 4.28 % 2.14 % 3.43 % 1.93 % 73.66 %

467 : 68 , 20 , 10 , 16 , 9 , 344...14.56 , 4.28 , 2.14 , 3.43 , 1.93 , 73.66 = 123 : 26.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 467 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34%

Powered By www.thaieducation.net