โรงเรียนบ้านลาแล (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 25 12 0 9 0 99
ร้อยละ 17.24 % 8.28 % 0.00 % 6.21 % 0.00 % 68.28 %
ระดับประถมศึกษา
320
จำนวน(คน) 47 8 10 7 1 247
ร้อยละ 14.69 % 2.50 % 3.13 % 2.19 % 0.31 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 72 20 10 16 1 346
ร้อยละ 15.48 % 4.30 % 2.15 % 3.44 % 0.22 % 74.41 %

465 : 72 , 20 , 10 , 16 , 1 , 346...15.48 , 4.30 , 2.15 , 3.44 , 0.22 , 74.41 = 119 : 25.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 25.59%

Powered By www.thaieducation.net