โรงเรียนบ้านยือนัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 15 8 3 9 5 49
ร้อยละ 16.85 % 8.99 % 3.37 % 10.11 % 5.62 % 55.06 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 46 30 13 13 5 103
ร้อยละ 21.90 % 14.29 % 6.19 % 6.19 % 2.38 % 49.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 61 38 16 22 10 152
ร้อยละ 20.40 % 12.71 % 5.35 % 7.36 % 3.34 % 50.84 %

299 : 61 , 38 , 16 , 22 , 10 , 152...20.40 , 12.71 , 5.35 , 7.36 , 3.34 , 50.84 = 147 : 49.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16%

Powered By www.thaieducation.net