โรงเรียนบ้านยือนัง (สพป.ยะลา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มุกดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 19 9 2 9 5 48
ร้อยละ 20.65 % 9.78 % 2.17 % 9.78 % 5.43 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 50 32 13 14 6 96
ร้อยละ 23.70 % 15.17 % 6.16 % 6.64 % 2.84 % 45.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 69 41 15 23 11 144
ร้อยละ 22.77 % 13.53 % 4.95 % 7.59 % 3.63 % 47.52 %

303 : 69 , 41 , 15 , 23 , 11 , 144...22.77 , 13.53 , 4.95 , 7.59 , 3.63 , 47.52 = 159 : 52.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48%

Powered By www.thaieducation.net